TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

PAZARLAMA, TANITIMVE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TSE ÖNCÜ ÇOCUK DERGİSİ VE TSE STANDARD DERGİSİ DAĞITIM İŞLEMİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

AÇIK RIZA METNİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “Kanun” ve ilgili mevzuat çerçevesinde hukuka uygun bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetleri yürütülerek gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, Kişisel veri, Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Kişisel veri işleme faaliyetleri ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Kanun kapsamında, Kişisel verileri işlenmesi nedeniyle rıza verme hakkı bulunan gerçek kişiler, TSE tarafından hazırlanmış olan bu metni inceleyerek, yasal haklarına ilişkin bilgi edinebilir.

Bilgilendirme amacıyla hazırladığımız bu metinde, TSE tarafından doğrudan veya dolaylı olarak hizmet sunulan gerçek kişilerin işlenen kişisel verilerine, bunların işlenme amaçlarına ve kişisel verilerin aktarıldığı taraflara ilişkin bilgilere şeffaflık çerçevesinde yer verilmiştir.

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 

Kişisel verileriniz; Kanun uyarınca veri sorumlusu olarak TSE tarafından, aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 

Kişisel verileriniz, Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda belirtilen hususlar kapsamında işlenmektedir.

-TSE Web sayfasından dergilerimize abonelik kaydı yapanlara dergilerin ulaştırılabilmesi

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

-Dergilerin gönderiminin sağlanabilmesi için abone olan kişilerin adres bilgileri, telefon numarası ve e-posta adresleri sadece dağıtım firmasına aktarılmaktadır.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz; TSE ve tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak yukarıda sayılan amaçlar kapsamında, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da olmayan yöntemler ile toplanmaktadır.

e)Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz b) maddesinde ifade edilen amaçların sağlanması için  yükümlülüklerimizi yerine getirmeye dayanan sebeplerle işlenmektedir. 

 

 

 

f) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak;

Enstitümüzün KVK Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu açık rıza metninde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

 

Bu Açık Rıza Metnini Okudum, Onaylıyorum.